www.som360.org/ca
Blog

Atendre la salut mental en els serveis de salut maternoinfantil

1 de cada 5 dones presenten algun problema de salut mental durant l’etapa perinatal
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
salud mental perinatal

La incorporació de l'atenció a la salut mental perinatal als serveis d'atenció maternoinfantils és clau per a una millor salut tant de la mare com del nadó durant l'embaràs, el part i fins a un any després del naixement del nadó. La Guia per a la integració de la salut mental perinatal en els serveis de salut maternoinfantil de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens ho recorda i facilita informació i recomanacions sobre com fer promoció de la salut mental, prevenció i atenció als problemes de salut mental perinatals en aquests serveis.

Segons les dades de l'OMS, 1 de cada 5 dones presenten algun problema de salut mental durant l'etapa perinatal, especialment ansietat i depressió. Una pitjor salut mental en aquest període pot afectar negativament tant la salut de la dona com el benestar del nadó i la família. La criança primerenca pot ser estressant per a la mare pels canvis que suposa en la identitat de la dona, la seva salut física i la seva situació econòmica. Poden empitjorar la simptomatologia d'aquelles dones amb problemes de salut mental previs i d'altres poden experimentar per primer cop un problema d'aquest tipus.

Els serveis de salut maternoinfantil poden ser un factor de protecció important per a la salut mental d'aquestes dones. Segons la Guia, per oferir una atenció d'alta qualitat aquests serveis han de:

Oferir entorns de suport, respectuosos i no estigmatitzants. Hem de recordar que fins a 7 de cada 10 dones amaguen o minimitzen els símptomes.

Proporcionar promoció de la salut mental i prevenció de les seves problemàtiques, mitjançant programes psicoeducatius, de gestió de l'estrès, suport social a les mares, parelles i familiars, promocionar el bon funcionament quotidià i les habilitats de la vida diària, i identificar les situacions de problemàtica de salut mental.

Oferir tractament als problemes de salut mental des dels serveis de salut maternoinfantil quan els símptomes són lleus o moderats i derivar a serveis especialitzats quan són moderats o greus. El tractament sempre l’ha de proporcionar un o una professional amb formació especialitzada.

Pregunta a l'expert

La salut mental materna

Per fer una bona integració de la salut mental perinatal als serveis de salut maternoinfantil és necessari un procés circular continu que inclou:

  1. Planificació. Inclou fer el cribratge de totes aquelles dones amb problemes de salut mental perinatals, identificar quines podrien beneficiar-se del suport a la seva salut mental així com aquells serveis que podrien oferir suport addicional.
  2. Preparació per a la implementació. La Guia assenyala la importància de treballar amb els agents de salut i socials locals, com ara els serveis d'atenció a la violència masclista, serveis especialitzats de salut mental, serveis domiciliaris, serveis socials, programes d'atenció a la dependència a substàncies, entitats del tercer sector i grups de suport comunitaris. Així mateix, és important en aquest pas de la integració la formació als equips professionals dels serveis de salut maternoinfantil i processos de supervisió.
  3. Proporcionar suport i atendre necessitats especials. És important assegurar que totes les dones que ho necessitin rebin suport a la seva salut mental, i que l'atenció que reben estigui adaptada a les seves necessitats, tenint en compte si hi ha problemes de salut mental previs, abús o dependència a tòxics, autolesions o idees de suïcidi, discapacitat, situacions de violència masclista, de risc d'exclusió social o recursos econòmics insuficients, embaràs a l'adolescència, etc.
  4. Monitorització i avaluació. La recopilació regular i planificada d'informació i la seva anàlisi posterior permeten avaluar l'impacte dels serveis de salut mental en les dones ateses, la consecució dels objectius i fer les adaptacions necessàries per complir els estàndards de qualitat establerts.

La mateixa Guia assenyala que aquesta integració de la salut mental perinatal en els serveis de salut maternoinfantil suposa un canvi de paradigma, per la qual cosa realitzar els canvis de forma progressiva i planificada requereix temps i de l'aposta i el compromís de tots els agents implicats.

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.