www.som360.org/ca
Article

Què cal fer perquè una empresa sigui neuroinclusiva?

Implementar ajustaments raonables al lloc de feina per a persones amb autisme
Javier Peris

Javier Peris Escribá

CEO i cofundador
RedTDAH
Amadeo Aquilis

Amadeo Quilis Bilbao

CEO i cofundador
NeurodiverSI
Empresa neuroinclusiva

Resum

Per crear una empresa neuroinclusiva és essencial implementar ajustaments raonables que s'adaptin a les necessitats individuals dels empleats neurodivergents, com ara canvis en els estímuls ambientals, horaris flexibles i comunicació clara. Aquests ajustaments, que inclouen la formació en neurodiversitat i la creació d'ambients de treball adaptats, beneficien tant els empleats amb discapacitat com tota l'organització, sense representar un cost significatiu. La participació activa dels treballadors en la identificació de barreres i la consulta sobre les preferències són fonamentals per a l'èxit d'aquestes mesures. A més, cal fer revisions periòdiques per avaluar l'efectivitat de les adaptacions, i hi ha recursos externs per donar suport als treballadors neurodivergents. Finalment, la implementació d'ajustos raonables facilita la inclusió i el màxim rendiment de les persones amb trastorn de l'espectre autista a l'entorn laboral, de benefici general per a l'empresa.

Llegir mésmenys

L'acceptació de la neurodiversitat és una gran fita per aconseguir l'objectiu de considerar una organització com a «empresa neuroinclusiva», amb tots els beneficis que això comporta. Les empreses han d'oferir ajustaments o adaptacions raonables perquè les persones amb discapacitat o neurodivergents treballin en igualtat de condicions que qualsevol altra persona ocupada; però sovint desconeixen fins i tot què és un ajustament raonable i no solen tenir una guia clara sobre com aplicar aquests canvis a l'empresa. Moltes vegades es tracta de petites modificacions, per exemple, en els estímuls sonors o lluminosos, en la flexibilitat dels horaris o en aspectes de la comunicació, com ara donar les instruccions pertinents o reduir la interacció social. En definitiva, en realitat acostumen ser canvis que no suposen una gran inversió, al contrari, pràcticament són gratuïts o de tenen un cost baix.

Empleo y TEA

Dificultats de les persones autistes en l'àmbit laboral

En el cas de l'autisme,tot i tenir informació sobre el trastorn, les empreses sovint tenen poca confiança a fer costat les persones autistes i no saben a quins recursos acudir per fer-ho. Els ajustaments a la feina són molt diferents, ja que cada persona té unes necessitats específiques, però la majoria de vegades no s'apliquen en cap cas. Això implica una important barrera perquè aquestes persones puguin accedir a un lloc de feina i perquè el puguin mantenir en cas d'haver-lo aconseguit. 

A aquests problemes cal afegir les dificultats dels treballadors amb TEA per a relacionar-se amb els seus companys, però també el desconeixement que hi ha sobre el trastorn, que fa que, fins i tot, els companys tinguin dubtes de com han de dirigir-se a ells.

Beneficis d'adaptar l'entorn laboral

Els ajustaments raonables són mesures que es prenen per adaptar l'entorn laboral a les necessitats dels empleats i empleades amb discapacitat, garantint així la igualtat d'oportunitats i el ple acompliment de les seves capacitats.

Posar en marxa aquestes mesures a l'empresa implica:

 • Benefici per als treballadors: Els ajustaments raonables són canvis que tenen un impacte positiu sobre el benestar i el rendiment de tota la plantilla. Ajuden a les persones a superar les barreres i a fer les seves tasques eficaçment, garantint la igualtat d'oportunitats.
 • Cap perjudici per a l'organització: Aquestes mesures no han de suposar cap problema ni un cost excessiu per a l'empresa, i s'han de poder aplicar fàcilment. Es tracta de trobar un equilibri entre fer costat als empleats i mantenir l'eficiència de l'organització.
 • Accessibilitat per a tots: Han d'estar a l'abast de tots els empleats per garantir un tracte just que permeti que tothom treballi al màxim de les seves capacitats.
 • Personalització: La naturalesa i l'abast dels ajustaments raonables poden dependre de cada persona. Cal aplicar-los a través de diàlegs oberts entre l'empresa i els empleats, i dissenyar-los tenint en compte les necessitats específiques de cada persona. Es tracta de mesures individualitzades.
 • Comprensió del trastorn de l'espectre de l'autisme: La formació sobre l'autisme és un dels ajustaments més importants, perquè ajudarà a tota la plantilla a fer costat els companys amb autisme: «Si tots entenen el problema, tots poden ajudar». La falta de comprensió i coneixement pot arribar a convertir-se en assetjament. És bo fer xerrades i debats entre amb els treballadors sobre les fortaleses, les necessitats i els suports possibles.

Donar tranquil·litat i horaris flexibles és important quan els empleats tenen ansietat o estrès; i disposar d'un espai físic que els ajudi a relaxar-se és molt beneficiós, sobretot per a les persones autistes

 • Canvis a l'entorn laboral: Aquests canvis solen ser molt útils, perquè un entorn estressant pot complicar molt la tasca d'un treballador amb autisme. Pot tractar-se de canvis en la comunicació sobre les funcions que ha de dur a terme perquè pugui entendre els encàrrecs correctament, per exemple; o es poden fer adaptacions sobre alguns elements, com les llums que parpellegen o que brillen que no deixen concentrar-se, o eliminar el soroll amb l'ús d'auriculars. 
 • Oferir un suport flexible davant l'ansietat, l'estrès i les situacions de crisis: Donar tranquil·litat i horaris flexibles és important quan els empleats tenen ansietat o estrès; disposar d'un espai físic que els ajudi a relaxar-se és molt beneficiós per a tota la plantilla, especialment per a les persones autistes. A vegades, intenten dissimular i no expressar que estan estressades per no molestar o perquè pensen que seran excloses. Per això, és important entendre la persona i tenir capacitat per poder identificar quan està en una situació que li resulta estressant.
 • Triar opcions de suport senzilles: Poques persones gerents pensen en la pràctica dels ajustaments i en els beneficis que poden aportar a l'empresa, tenint en compte que la majoria d'aquests canvis es poden implementar sense cost extra: deixar clares les expectatives, donar instruccions escrites i ordenades, canviar l'entorn i donar formació sobre el trastorn de l'espectre autista, per exemple.
 • Contemplar els aspectes immutables i incontrolables de la feina: Els ajustaments més difícils de fer són els que tenen a veure amb aspectes que no es poden canviar fàcilment, com les rutines diàries de la feina i les demandes «impredictibles, inesperades o noves» que canvien l'horari planejat. També són difícils de canviar les rutines a les feines amb horaris fixos i ambients «ocupats i sorollosos».
centro especial trabajo

Claus d'èxit en la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental

Com implementar els ajustaments raonables al lloc de feina?

Alguns consells per implementar ajustaments raonables que facilitin la feina a les persones amb alguna discapacitat, entre les quals les persones neurodivergentes, són:

 • Identificar les barreres que dificulten l'accés, la participació i la productivitat dels empleats amb alguna discapacitat, primer, i després buscar solucions per eliminar-les o minimitzar-les.
 • Consultar als treballadors sobre les seves necessitats i preferències. Oferir-los opcions d'ajustaments que s'adaptin a la seva situació i a les seves necessitats individuals.
 • Proporcionar els recursos necessaris per dur a terme els ajustaments raonables, com ara equips materials, personal de suport, formació, etc.
 • Avaluar l'efectivitat dels ajustaments i fer els canvis o millores necessaris per assegurar la seva adequació i funcionament.
 • Sensibilitzar i capacitar la resta dels empleats sobre el valor de la diversitat i la importància d'aplicar aquestes mesures per fomentar una cultura inclusiva i respectuosa.
 • Procurar que hi hagi equitat per a tothom: per exemple, si facilitem les preguntes de l'entrevista prèviament a les persones amb algun problema, els companys poden pensar que és injust per a altres candidats. Així que és recomanable fer-ho igual per a tothom.
 • Saber si els empleats tenen el suport que necessiten: Establir indicadors de benestar a la feina pot ajudar a identificar els empleats que necessiten més suport, per aconseguir que estiguin integrats, capacitats i còmodes, i evitar el seu aïllament. És possible que se sàpiga que un company de treball és autista, però no és fàcil conèixer si té els suports necessaris. A més, la divulgació de la seva condició és una qüestió i decisió molt personal, la majoria no se senten còmodes a comunicar les seves necessitats i dificultats, per la qual cosa resulta complicat saber si reben el suport que necessiten.
 • Establir revisions periòdiques: Han d'existir procediments formals per conèixer qualitativa i quantitativament el benestar dels empleats. Les revisions periòdiques són necessàries per poder avaluar si els ajustaments són correctes, necessaris i productius.
 • Oferir recursos per fer costat als treballadors neurodivergentes: Hi ha recursos per donar-los suport i entitats i organitzacions locals i nacionals que afavoreixen el coneixement, la comprensió i l'acceptació de la neurodiversidad per part de la societat.
 • Cuidar i mesurar els efectes del teletreball. L'impacte del teletreball en els treballadors amb autisme acostuma a ser contradictori: d'una banda, es beneficien de poder controlar el seu entorn laboral, els aporta seguretat i tranquil·litat, els ajuda a gestionar millor les interaccions socials i les demandes sensorials, facilita la concentració en la seva tasca, etc. Per contra, dificulta la seva interacció i comunicació amb els seus companys i els relega a l'aïllament social, una de les dificultats més grans a les quals s'enfronten. A més, la comunicació virtual els suposa un repte complicat de superar.

Alguns ajustaments raonables per a persones autistes

Per als treballadors amb autisme els ajustos raonables més importants són molt senzills d'acceptar i posar en pràctica des de l'empresa. Alguns d'aquests ajustos poden ser:

 • Adaptar la llum i controlar els estímuls sonors de l'entorn.
 • Disposar d'horaris flexibles.
 • Rebre instruccions i expectatives clares.
 • Facilitar la seva relaxació en situacions d'estrès i ansietat.
 • Flexibilitat en viatges laborals.

A més, hi ha molts canvis possibles en l'ambient i en l'entorn, gràcies a estudis de neuroarquitectura, que ajuden a controlar les emocions i a aconseguir un estat de benestar, interconnectant arquitectura i psicologia.

Alguns ajustaments raonables per a persones autistes són tan senzills com adaptar els estímuls sonors i lumínics, flexibilitzar els horaris, donar instruccions clares i facilitar un espai per relaxar-se en situacions estressants.

Amb els ajustaments bàsics, algunes empreses s'adonen que contractar persones amb TEA no és negatiu per a elles i entenen els possibles avantatges de la participació d'empleats autistes en la seva organització. Aquests canvis no només van dirigits als empleats amb autisme, sinó a tots els treballadors, i l'organització es converteix en una empresa inclusiva.

Els ajustaments raonables són possibles, pràctics i necessaris per a la integració d'una persona amb trastorn de l'espectre autista en un lloc de feina. A vegades, les empreses disposen de manuals de bones pràctiques i guies de suport, però no sempre s'utilitzen i es posen en marxa. Implementar aquestes mesures facilita que les persones autistes treballin correctament i amb el màxim rendiment, però, a més, no són costosos ni complicats i són beneficiosos per a tots els treballadors i treballadores.